Category Archives: Klasy gimnazjalne

Wycieczka, kl. 2b, 4–6.06.2018 — Kołatka

SOS-na ratunek-kurs pier­wszej pomo­cy.
Nau­ka, relaks i zasłużony odpoczynek=ŚWIETNA ZABAWA

Mistrzostwa Województwa Lubuskiego młodzików

W Słu­bi­cach odbyły się Mis­tr­zost­wa Wojew­ództ­wa Lubuskiego młodzików, w których świet­nie star­towali zawod­ni­cy z lekkoatle­ty­cznych klas sportowych z SP 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach, zdoby­wa­jąc aż 12 medali.

Mistrzyni Pięknego Czytania

W dni­ach od 16.05.2018 r. do 30.05.2018 r. w Wojew­ódzkiej i Miejskiej Bib­liotece Pub­licznej im. C. Nor­wi­da w Zielonej Górze w odd­ziale dla dzieci Bib­liote­ka Pana Klek­sa trwały przesłucha­nia uczest­ników XIX KONKURSU MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA  “BAŚNIOWO? FANTASTYCZNIE!”.

Matematyka da się lubić

Kole­jne zma­gania gim­naz­jal­istów w szkol­nym konkur­sie „MATEMATYKA DA SIĘ LUBIĆ”. Tym razem klasy miały przy­go­tować orgia­mi matem­aty­czne. Rywal­iza­c­ja odby­wała się drużynowo: „Wyższa matem­aty­ka” i indy­wid­u­al­nie – na smart­fonach.

Przyrodomania

Zakończyły się zaję­cia z tzw. Przy­rodomanii orga­ni­zowane w ramach pro­jek­tu Poprawa Jakoś­ci Ksz­tałce­nia w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjon­al­nym. Odby­wały się one w spec­jal­nie wyposażonej dla tego celu pra­cowni w budynku dawnego Gim­nazjum nr 2 w Żarach. Uczniowie chęt­nie uczest­niczyli w tych warsz­tat­ach, rozwi­ja­jąc swo­je zain­tere­sowa­nia i pogłębi­a­jąc wiedzę przy­rod­niczą. Mieli możli­wość przeprowadzenia doświad­czeń z wyko­rzys­taniem zgro­mad­zonego tam sprzę­tu. Mierzyli sobie m.in. ciśnie­nie krwi i tęt­no w różnych warunk­ach oraz poz­nali budowę wewnętrzną człowieka, korzys­ta­jąc z nat­u­ral­nej wielkoś­ci jego mod­elu.

Awansowaliśmy do finału wojewódzkiego w piłce nożnej

Po zaciętej walce, rzutem na taśmę 🙂, awan­sowal­iśmy do finału wojew­ódzkiego w piłce nożnej. Wyni­ki pół­fi­nałów: SP 5 Żary — SP Szprotawa 0–2. SP Wschowa — SP 1 Nowa Sól 2–1. SP 5 Żary — SP Wschowa 3–1. SP 1 Nowa Sól — SP Szprotawa 3–2. SP Szprotawa — SP Wschowa 1–1. SP 5 Żary — SP 1 Nowa Sól 1–0. W grupie B awans uzyskała druży­na z SP Jasień.

Warsztaty ze spacjalistami

W maju uczniowie klas 3 — 7 oraz 2 i 3 gim­naz­jal­nych uczest­niczyli w warsz­tat­ach prowad­zonych przez zapros­zonych goś­ci. Spec­jal­iś­ci współpracu­ją­cy z Cen­trum Edukacji i Pro­fi­lak­ty­ki DIALOG z Krakowa oraz NZOZ Ośrodek Ter­apeu­ty­czny PROFIL w Żarach przeprowadzili z ucz­ni­a­mi spotka­nia doty­czące najważniejszych zagrożeń, jakie mogą doty­czyć współczes­nego nas­to­lat­ka. Tem­aty­ka poszczegól­nych spotkań była dos­tosowana do potrzeb danej grupy wiekowej.

Wycieczki edukacyjne do Zielonej Góry

W ramach pro­jek­tu „Poprawa Jakoś­ci Ksz­tałce­nia w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjon­al­nym” 140 uczniów klas gim­naz­jal­nych bierze udzi­ał w wycieczkach eduka­cyjnych do Zielonej Góry. Wyjazd obe­j­mu­je udzi­ał w warsz­tat­ach eduka­cyjnych w Parku Naukowo – Tech­no­log­icznym Uni­w­er­syte­tu Zielonogórskiego, zwiedzanie Cen­trum Nau­ki Kepler (Plan­e­tar­i­um) oraz Cen­trum Przy­rod­niczego.

Finał akcji “Pola Nadziei”

Jesienią nasza szkoła brała udzi­ał w III edy­cji akcji „Pola Nadziei dla Hos­picjum św. Bra­ta Alber­ta”. Zbier­al­iśmy wtedy pieniądze na rzecz chorych. 16 maja br. uczniowie z klasy 5a oraz wolon­tar­iusze z klas gim­naz­jal­nych uczest­niczyli w spotka­niu pt. „ISKIERKI NADZIEI” będą­cym finałem prowad­zonej akcji.

Nauka przez doświadczenia = świetna zabawa