Category Archives: Klasy gimnazjalne

Targi edukacyjne

Uczniowie z 3 klas gim­naz­jal­nych i 8 klas szkoły pod­sta­wowej wzięli udzi­ał w dni­ach otwartych orga­ni­zowanych w Zes­pole Szkół Eko­nom­icznych w Żarach. Młodzież z Ekonomi­ka pokaza­ła naszym uczniom swo­ją szkołę, wspól­nie zapro­jek­towali reklamę wody ogórkowej. Następ­nie uczniowie wzięli udzi­ał w Tar­gach Eduka­cyjnych Powiatu Żarskiego. Udzi­ał w nich poz­wolił uczniom na zapoz­nanie się z kierunk­a­mi ksz­tałce­nia w nad­chodzą­cym roku szkol­nym 2019/2020.

Z wizytą w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żarach

Klasa III b gim­nazjum odwiedz­iła MBP w Żarach – Wypoży­czal­nię Ogól­ną. Bib­liotekarz, Pani Joan­na Issel, zaprezen­towała uczniom syl­wetkę znakomitego ang­iel­skiego pis­arza pol­skiego pochodzenia, Josepha Con­ra­da Korzeniowskiego, oraz przed­staw­iała prezen­tację na tem­at his­torii pol­skiego komik­su.

Lekcja historii w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żarach

Uczniowie klasy IIIb gim­naz­jal­nej odwiedzili Miejską Bib­liotekę Pub­liczną w Żarach. Zwiedzili budynek insty­tucji i uczest­niczyli w ciekawej lekcji his­torii, którą poprowadz­iła dla nich Pani Joan­na Issel. Wykład doty­czył pol­skiej sym­bo­l­i­ki nar­o­dowej.

Dzień Pluszowego Misia

26 listopa­da w naszej szkole swo­je świę­to obchodz­iła ulu­biona zabawka wszys­t­kich dzieci, ich najlep­szy przy­ja­ciel miś. Tego dnia świ­etli­ca i bib­liote­ka szkol­na zor­ga­ni­zowały Dzień Plus­zowego Misia. Uczniowie przynieśli do szkoły swo­je ukochane plusza­ki, z zain­tere­sowaniem oglą­dały gazetkę, wys­tawę maskotek i książek o misi­ach.

Energetyczny autobus

14 listopa­da dwie klasy z naszej szkoły odwiedz­iły auto­bus ener­gety­czny, czyli mobilne cen­trum eduka­cyjno-infor­ma­cyjne prze­ci­wdzi­ała­nia zmi­anom kli­matu. Auto­bus wyposażony był w środ­ki eduka­cyjne doty­czące odnaw­ial­nych źródeł energii, ener­gooszczęd­nego oświ­etle­nia, efek­ty­wnoś­ci ener­gety­cznej i ochrony środowiska.

Maja Zaucha „Pełna niezbadanych zakamarków”

Odwiedzil­iśmy Odd­zi­ał dla Dzieci Miejskiej Bib­liote­ki Pub­licznej w Żarach, aby uczest­niczyć w spotka­niu poe­t­y­ckim, pod­czas którego uczen­ni­ca Katolick­iej Szkoły Pod­sta­wowej w Żarach, Maja Zaucha, prezen­towała swo­je utwory lit­er­ack­ie. Spotkanie nosiło tytuł: Maja Zaucha „Peł­na niezbadanych zaka­marków”.

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

10 październi­ka obchodzil­iśmy Świa­towy Dzień Zdrowia Psy­chicznego. Również w tym roku nasi uczniowie zaan­gażowali się w orga­ni­zowane w Żarach wydarzenia. Klasa 7a uczest­niczyła w sean­sie porusza­jącego fil­mu pt. “Cud­owny chłopak”.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

W piątek 28 wrześ­nia nasi uczniowie brali udzi­ał w VIII Świa­towym Dniu Tablicz­ki Mnoże­nia. Klasy młod­sze egza­minowały klasy starsze. Uczniowie świet­nie zna­ją­cy tabliczkę mnoże­nia, otrzy­mali imi­enne cer­ty­fikaty.

Podsumowanie konkursu „Matematyka da się lubić”

Koniec roku szkol­nego to czas na pod­sumowa­nia i reflek­sje również w konkur­sie matem­aty­cznym, w którego II edy­cji uczest­niczyli uczniowie klas drugich i trze­ci­ch gim­nazjum. Po roku wytężonej pra­cy i dobrej zabawy zostały podlic­zone punk­ty i przyz­nane miejs­ca.

Ognisko klasy 2b na zakończenie szkoły