Category Archives: SAVOIR VIVRE

Konkurs Savoir Vivre — styczeń, luty 2016

Prezen­tu­jemy wyni­ki konkur­su savoir — vivre z miesią­ca — sty­czeń , luty 2016.

Konkurs Savoir Vivre — październik 2015

Prezen­tu­jemy wyni­ki konkur­su savoir — vivre z miesią­ca — listopad 2015.

Konkurs Savoir Vivre — październik 2015

Prezen­tu­jemy wyni­ki konkur­su savoir — vivre z miesią­ca — październik 2015.

Konkurs Savoir Vivre — wrzesień 2015

KONKURS: Przestrze­ganie zasad savoir — vivre´u przez uczniów Gim­nazjum nr 3 w Żarach. Przy­pom­i­namy, że konkurs trwa cały rok, a wyni­ki z każdego miesią­ca są do siebie dodawane. Dla każdej z klas punk­ty przy­dziela­ją nauczy­ciele.

Podsumowanie całorocznego konkursu Savoir – vivre na co dzień

Pod­sumowanie całorocznego konkur­su „Savoir – vivre na co dzień”

I miejsce – klasa 1 e
wychowaw­ca: Jolan­ta Zabawa
II miejsce – klasa 1 b
wychowaw­ca: Andrzej Siwik
III miejsce – klasa 3 a
wychowaw­ca: Danu­ta Paciorek

Zwycięz­com grat­u­lu­je­my !!!

Konkurs Savoir Vivre — kwiecień 2015

Prezen­tu­jemy wyni­ki konkur­su savoir — vivre z miesią­ca — kwiecień 2015.

Konkurs Savoir Vivre — styczeń, luty 2015

Prezen­tu­jemy wyni­ki konkur­su savoir — vivre z miesią­ca — sty­czeń, luty 2015.

Konkurs Savoir Vivre — grudzień 2014

Prezen­tu­jemy wyni­ki konkur­su savoir — vivre z miesią­ca — grudzień 2014.

Konkurs Savoir Vivre — listopad 2014

Prezen­tu­jemy wyni­ki konkur­su savoir — vivre z miesią­ca — listopad 2014.

Konkurs Savoir Vivre — październik 2014

Prezen­tu­jemy wyni­ki konkur­su savoir — vivre z miesią­ca — październik 2014.