Category Archives: WYCIECZKI

Wycieczka do Jezior Wysokich

Po raz kole­jny uczniowie naszej szkoły wybrali się na wycieczkę do Ośrod­ka Edukacji Przy­rod­nic­zo- Leśnej w Jezio­rach Wyso­kich.
Pogo­da dopisała, było słonecznie i ciepło. Spacerowal­iśmy po leśnej ścieżce eduka­cyjnej z panią leśnik słucha­jąc ciekawych opowieś­ci o napotkanych rośli­nach i zwierzę­tach.

Debiut na rynku pracy

Uczniowie klasy 2b dn. 17.03.2016r .   goś­cili w Restau­racji LEW.. Była to kole­j­na wiz­y­ta  studyj­na zainicjowana przy współpra­cy naszej szkoły z Forum Młodych w ramach pro­jek­tu ” DEBIUT NA RYNKU PRACY” . Uczniowie zapoz­nali się z pra­ca w zawodzie : kel­ner, bar­man, kucharz.

Jak przygoda to tylko w Warszawie

14 wrześ­nia 2015 roku rozpoczęła się nasza trzyd­niowa wyciecz­ka do Warsza­wy. Pojechała na nią gru­pa 60 osób i czterech nauczy­cieli. O 3:00 rano zebral­iśmy się w zatoce parkingowej przy naszym Gim­nazjum nr 3. Wyruszyliśmy do Zielonej Góry auto­busem. Następ­nie, z zielonogórskiej stacji PKP, ruszyliśmy w 4‑godzinną podróż do naszej stol­i­cy.

Szlakiem żarskich zabytków

Dnia 2 czer­w­ca 2015 roku uczniowie klasy drugich Gim­nazjum nr 3 wybrali się na wycieczkę po Żarach. Wyruszyliśmy o 9:50, a naszym prze­wod­nikiem był his­to­ryk region­al­ista pan Rafał Szym­czak      

3c i 3e w Parku Mużakowskim

11 czer­w­ca 2015r uczniowie klas 3c i 3e prze­by­wali na wycieczce w Parku Mużakowskim położonym nad Nysą Łuży­cką i wpisanym na Listę Świa­towego Dziedz­ict­wa UNESCO.

Wycieczka do Drezna

3 grud­nia 2014 r. uczniowie naszej szkoły mogli poczuć smak i zapach Świąt Bożego Nar­o­dzenia. Pod­czas jednod­niowej wyciecz­ki do stol­i­cy Sak­sonii goś­cil­iśmy nie tylko na najs­tarszym w Niem­czech jar­marku świątecznym,

Wystawa prac Stanisława Antosza

W dniu 22 październi­ka 2014 r. uczniowie Gim­nazjum nr 3 obe­jrzeli wys­tawę obrazów Stanisława Antosza pt. „Wys­tawa, której nie było”. Dwadzieś­cioro uczniów naszej szkoły wraz z opiekunem świ­etl­i­cy panią Edytą Lachowską podzi­wiało prace żarskiego malarza prezen­towane w Salonie Wys­taw Artysty­cznych.