Category Archives: WYCIECZKI

Wycieczka do Hydropolis

W cza­sie ferii zimowych dzieci z klas I‑III odbyły wycieczkę do inter­ak­ty­wnego cen­trum wiedzy o wodzie — Hydropo­lis we Wrocław­iu. Jest to miejsce, w którym różnorodne tech­nolo­gie mul­ti­me­di­alne, inter­ak­ty­wne insta­lac­je, wierne rep­li­ki i mod­ele oraz bogate w infor­ma­c­je ekrany dotykowe ukazy­wały wodę w różnorod­nych fas­cynu­ją­cych per­spek­tywach.

Czekoladowe szaleństwo

Czeko­lad­owe sza­leńst­wo w świątecznej atmos­ferze 🙂 Tak moż­na by opisać to, co uczniowie klas 5b, 5d i 6a przeżyli w fab­ryce czeko­la­dy oraz na jar­marku bożonar­o­dzeniowym w Cot­tbus. Był wesoło i bard­zo słod­ko 😉

Wycieczka śladami początków państwowości polskiej

Uczest­nika­mi pier­wszej wyciecz­ki do Led­ni­cy, Gniez­na i Biskupina (8.10.19r.) byli uczniowie, którzy zwyciężyli w zor­ga­ni­zowanym w szkole konkur­sie plas­ty­cznym pt. “Moja akty­wność oby­wa­tel­s­ka” oraz uczest­ni­cy debaty na tem­at akty­wnoś­ci oby­wa­tel­skiej młodych ludzi.

Wycieczka klas szóstych do Międzyrzecza i Zielonej Góry

W piątek 17 maja wraz z opieku­na­mi odwiedzil­iśmy Międzyrzec­ki Rejon Umoc­niony. Pod czu­jnym okiem prze­wod­ni­ka przemierzyliśmy podziemne kory­tarze i poz­nal­iśmy his­torię tego terenu. Następ­nie udal­iśmy się do Zielonej Góry, gdzie spędzil­iśmy miłe i bard­zo akty­wne chwile na base­nie, w Focusie oraz plan­e­tar­i­um Wenus. Wyciecz­ka była jednod­niowa, ale bard­zo udana i peł­na atrakcji.

Wycieczka klas: 4c i 5c

22 maja klasy 4c i 5c odbyły wycieczkę. Dzieci zwiedz­iły zamek w Czernej, płynęły statkiem po Odrze oraz łączyły naukę i zabawę w Parku Fizy­ki w Nowej Soli. Wycieczkę uzna­je­my za niezwyk­le udaną.

Wycieczka, kl. 2b, 4–6.06.2018 — Kołatka

SOS-na ratunek-kurs pier­wszej pomo­cy.
Nau­ka, relaks i zasłużony odpoczynek=ŚWIETNA ZABAWA

Wycieczka do biblioteki

Gru­pa uczniów z klas I – III 12.06.2018r. uczest­niczyła w wycieczce do Bib­liote­ki Miejskiej w Żarach. Dzieci zwiedz­iły budynek bib­liote­ki oraz dowiedzi­ały się, jakie możli­woś­ci daje im ta insty­tuc­ja. Poza wypoży­czaniem książek i czy­taniem ich na miejs­cu w bib­liotece moż­na bowiem bezpłat­nie sko­rzys­tać z kom­put­era, wziąć udzi­ał w ciekawych zaję­ci­ach, np. w cza­sie wakacji i ferii, a nawet zaprezen­tować swój tal­ent na włas­nej wys­taw­ie.

Z wizytą w w Annahȕtte

” Na tropie region­al­nego charak­teru”- taki tytuł nosił pro­jekt pol­sko- niemieck­iej wymi­any uczniów ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów a Grund­schule w Annahȕtte. Pro­jekt był współ­fi­nan­sowany ze środ­ków UE za pośred­nictwem Eurore­gionu Spre­wa- Nysa- Bóbr.

Wycieczka 1a i 2b

W dniu 24 mają nasza klasa, czyli 1a pojechała na wycieczkę do Kołat­ki. Wszyscy byli przy­go­towani i podekscy­towani na myśl o tym, że już nie dłu­go spędz­imy trzy dni razem, odpoczy­wa­jąc i nie martwiąc się o szkołę. Dro­ga do ośrod­ka w Kołatce minęła szy­bko i przy­jem­nie. Kiedy stal­iśmy przy drzwiach recepcji, niecier­pli­wiąc się, kiedy dostaniemy klucze do naszych domków.

Wspomnień czar…

24 październi­ka 2015r. dzień każdego z nas zaczął się bard­zo wcześnie. Wybier­al­iśmy się do stol­i­cy. Celem naszej wyciecz­ki kla­sowej było zwiedze­nie Warsza­wy i spędze­nie razem cza­su.
Pier­wszy dzień zaczął się od zbiór­ki chwilę po 4 nad dwor­cu PKP w Zielonej Górze. Pociąg pod­jechał na per­on punkt 5 i wyruszyliśmy. Zas­pani, a zarazem podekscy­towani, spędzil­iśmy 4 godziny w pociągu. Podróż minęła bard­zo szy­bko.