Category Archives: PIŁKA NOŻNA

Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej

Zakońc­zono roz­gry­w­ki miejs­kich Igrzysk Młodzieży Szkol­nej w piłce nożnej. W kat­e­gorii chłopców zwyciężyła druży­na z naszej szkoły, która wygrała wszys­tkie swo­je mecze i awan­sowała do elim­i­nacji powia­towych. W kat­e­gorii dziew­cząt zdobyliśmy brą­zowe medale. Grat­u­lu­je­my obu naszym drużynom. Opiekunem naszych zawod­ników był Robert Czepińs­ki.

Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej

Uczniowie z klas II-III i klas IV-VII uczest­niczyli w IV Mikoła­jkowym Turnieju w piłkę nożną orga­ni­zowanym przez MOSRiW. Drużyny wal­czyły o każdą zdobytą bramkę do ostat­niej sekundy, a o rozstrzyg­nię­ciu meczów decy­dowały rzu­ty karne, w których nie mieliśmy szczęś­cia.

Jesteśmy w finale Coca Cola Cup!

Dzisi­aj po szeregu elim­i­nacji awan­sowal­iśmy do Finału Makrore­gionu w prestiżowym turnieju piłkarskim Coca Cola Cup. Finał ‚w którym oprócz naszego wojew­ództ­wa wys­tąpią najlep­si z zachod­niopo­morskiego, wielkopol­skiego i pomorskiego, zostanie roze­grany w Poz­na­niu 28 maja. Bra­wo chłopa­ki z GIM 3 ŻARY!!!

Gimnazjum nr 3 mistrzem powiatu w piłce nożnej

Uczniowie naszego Gim­nazjum kole­jny raz zostali mis­trza­mi powiatu w piłce nożnej chłopców. Dnia 25 kwiet­nia na sta­dion­ie Syre­ny po szeregu elim­i­nacji w finałach spotkały się drużyny: Gim­nazjum nr3 Żary, Zespół Szkół w Bieniowie,Gimnazjum Trzebiel,Gimnazjum Brody. W takiej też kole­jnoś­ci zakończył się turniej.

Nasze gimnazjum najlepsze w województwie!

We wtorek 29 wrześ­nia w sali kon­fer­en­cyjnej żarskiego ratusza odbyło się pod­sumowanie współza­wod­nict­wa sportowego Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 2014/2015. W uroczys­toś­ci uczest­niczyli przed­staw­iciele gmin, powiatów oraz dyrek­torzy szkół pod­sta­wowych, gim­naz­jal­nych i pon­adg­im­naz­jal­nych z wojew­ództ­wa lubuskiego. W klasy­fikacji gen­er­al­nej gim­nazjów I miejsce zajęło Gim­nazjum nr 3 w Żarach.

Uroczyste podsumowanie Lubuskiej Olimpiady Młodzieży

16 listopa­da 2014r. w sali wid­owiskowej Sulę­cińskiego Ośrod­ka Kul­tu­ry odbyło się uroczyste pod­sumowanie współza­wod­nict­wa sportowego dzieci i młodzieży „Lubuskiej Olimpiady Młodzieży” wojew­ództ­wa lubuskiego za rok szkol­ny 2013/2014.

Turniej piłki nożnej gimnazjalistów

Uczniowie z żars­kich gim­nazjów w ramach pro­gra­mu prewen­cyjnego „Bez­pieczne Gim­nazjum” wzięli udzi­ał w „Turnieju pił­ki nożnej” zor­ga­ni­zowanym przez Zespół ds. Nielet­nich i Patologii Komendy Powia­towej Policji w Żarach.

Ogromny sukces żarskiej szkoły

Ogrom­ny sukces żarskiej szkoły Nasi młodzi sportow­cy po raz kole­jny nie zaw­iedli. Szkol­ny Związek Sportowy ogłosił ofic­jalne wyni­ki Lubuskiej Olimpiady Młodzieży za rok szkol­ny 2013/14. W klasy­fikacji gim­nazjów najlep­sze okaza­ło się Gim­nazjum nr 3 z Żar.

1 miejsce w województwie. Gimnazjum nr 3 najlepsze w sporcie.

W punk­tacji Gen­er­al­nej Lubuskiej Olimpiady Młodzieży za rok szkol­ny 2013/2014 nasza szkoła okaza­ła się bezkonkuren­cyj­na zaj­mu­jąc 1 miejsce w wojew­ództwie.

TABELA KOŃCOWA (skró­cona):

1. miejsce — Gim­nazjum nr 3 Żary — 795 pkt.

2. miejsce — Gim­nazjum nr 1 Zielona Góra — 560 pkt.

3. miejsce — Zespół Szkół Sulechów — 550 pkt.

———————-

37. miejsce — Społeczne Gim­nazjum Żary 185 pkt.

50. miejsce — Gim­nazjum nr 1 Żary — 125 pkt.

62. miejsce — Gim­nazjum nr 4 Żary — 100 pkt.

100. miejsce — Gim­nazjum Katolick­ie Żary — 30 pkt.

103. miejsce — Gim­nazjum nr 2 Żary — 15 pkt.

PEŁNA PUNKTACJA GENERALNA LUBUSKIEJ OLIMPIADY 2013/2014

Złoci piłkarze!!!

13 piątek był bard­zo szczęśli­wy dla piłkarzy z naszego gim­nazjum. Po cięż­kich elim­i­nac­jach powia­towych (2 miejsce),  następ­nie pół­fi­nałowych (2 miejsce) przyszedł czas na Finał Lubuskiej Gim­naz­jady.  W finale wys­tąpiło 6 najlep­szych gim­nazjów z zie­mi lubuskiej.