Nasi informatycy najlepsi!

Najlep­szy­mi infor­matyka­mi XIII edy­cji Gim­naz­jady Infor­maty­cznej okaza­li się uczniowie Gim­nazjum Nr 3 w Żarach zaj­mu­jąc pier­wsze trzy miejs­ca i zgar­ni­a­jąc całą pulę nagród.

Konkurs infor­maty­czny, który odbył się 1 grud­nia w Gim­nazjum Nr 2 w Żarach zagad­nieni­a­mi obe­j­mował zna­jo­mość sprzę­tu kom­put­erowego, obsługę arkusza kalku­la­cyjnego oraz umiejęt­ność pro­gramowa­nia w języku HTML. W zma­gani­ach infor­maty­cznych udzi­ał wzięły żarskie gim­naz­ja

 Bezkonkuren­cyjni we wszys­t­kich trzech konkurenc­jach  okaza­li się podopieczni  Tomasza Chmielewskiego, nauczy­ciela infor­maty­ki z żarskiej trój­ki. Kacper Błaże­jew­s­ki zajął pier­wsze miejsce, dru­ga loka­ta przy­padła Patrykowi Lewonowi, zaś trze­cie miejsce zdobył  Jakub Mikun­da.

XIII GIMNAZJADA INFORMATYCZNA