Warsztaty taneczne w Gimnazjum nr 3

4 listopa­da, w Gim­nazjum nr 3 w Żarach odbyły się warsz­taty taneczne. Zaję­cia poprowadz­iła Maja Lewic­ka, tancer­ka z Wrocław­ia.

Maja Lewic­ka — Tancer­ka Teatru Muzy­cznego Capi­tol we Wrocław­iu, absol­wen­t­ka kierunku tanecznego Wyższej Szkoły Umiejęt­noś­ci w Kiel­cach oraz ped­a­gogi­ki resoc­jal­iza­cyjnej Uni­w­er­syte­tu Wrocławskiego. Chore­ograf spek­tak­lu akro­baty­czno — tanecznego „Prom­e­teusz” (Cen­trum Sztu­ki Impart we Wrocław­iu). Była tancer­ka Kieleck­iego Teatru Tań­ca. Ksz­tał­ciła się na wielu warsz­tat­ach w Polsce i za granicą. Lubi kolekcjonować doświad­czenia — na swoim kon­cie ma udzi­ał w paradach w Dis­ney­land Resort Paris, uczest­nict­wo w warsz­tat­ach I edy­cji pro­gra­mu TVN „You Can Dance – Po Pros­tu Tańcz”, czy taniec w For­ma­cji Sal­sy Crisa de la Penii.
Pasjonu­je się również śpiewem i muzykowaniem. Prze­była 5‑letnią edukację w Szkole Muzy­cznej I stop­nia im. Grażyny Bacewicz we Wrocław­iu.

źródło: www.akademiaruchu.com.pl