Ptakoliczenie

Dnia 24–25 sty­cz­nia 2015r. nasza szkoła wzięła udzi­ał w „Ogólnopol­skim Zimowym Ptakolicze­niu” orga­ni­zowanym co roku przez Ogólnopol­skie Towarzyst­wo Ochrony Ptaków. Akc­ja zainicjowana przez panią G. Kra­jzewicz pole­gała na odno­towa­niu w spec­jal­nej kar­cie obserwacji, ilu przed­staw­icieli, którego gatunku ptaków odwiedz­iło nasz karm­nik, ogród, skw­er pod blok­iem czy okoliczny park. Na licze­nie trze­ba poświę­cić przy­na­jm­niej godz­inę.
    Dzię­ki zbier­anym co roku danym moż­na śledz­ić potenc­jalne zmi­any i sprawdz­ić, czy pokry­wa­ją się one z wynika­mi naukowych opra­cow­ań wykony­wanych przez pro­fesjon­al­nych orni­tologów. W ramach tej akcji sku­pi­amy się na tych gatunkach, które zimą moż­na spotkać jak najbliżej człowieka.
    Dzię­ki wynikom dostar­c­zonym przez takich wolon­tar­iuszy jak uczniowie naszej szkoły możli­we jest stworze­nie zestaw­ienia najliczniej spo­tykanych gatunków ptaków. Udzi­ał w akcji dał możli­wość spędzenia wol­nego cza­su w pożyteczny i przy­jem­ny sposób. Moż­na było wyko­rzys­tać swo­je uzdol­nienia na rzecz ochrony przy­rody i w akty­wny sposób ksz­tał­tować rzeczy­wis­tość.
    Najak­ty­wniejszym uczest­nikiem „Ogólnopol­skiego Zimowego Ptakoliczenia” był Maciej Zabawa z klasy 1b z mamą. Nal­iczył np.60 kwic­zołów koło swo­jego domu.
    Oto zdję­cia kwic­zołów jedzą­cych jabł­ka na jabłonkach.

Ptakolicze­nie