Ptakoliczenie

Dnia 24–25 sty­cz­nia 2015r. nasza szkoła wzięła udział w „Ogólnopol­skim Zimowym Ptakolicze­niu” orga­ni­zowanym co roku przez Ogólnopol­skie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Akcja zainicjowana przez panią G. Kra­jzewicz pole­gała na odno­towa­niu w spec­jal­nej kar­cie obserwacji, ilu przed­staw­icieli, którego gatunku ptaków odwiedz­iło nasz karm­nik, ogród, skwer pod blok­iem czy okoliczny park. Na licze­nie trzeba poświę­cić przy­na­jm­niej godz­inę.
    Dzięki zbier­anym co roku danym można śledzić potenc­jalne zmi­any i sprawdzić, czy pokry­wają się one z wynikami naukowych opra­cowań wykony­wanych przez pro­fesjon­al­nych orni­tologów. W ramach tej akcji sku­pi­amy się na tych gatunkach, które zimą można spotkać jak najbliżej człowieka.
    Dzięki wynikom dostar­c­zonym przez takich wolon­tar­iuszy jak uczniowie naszej szkoły możliwe jest stworze­nie zestaw­ienia najliczniej spo­tykanych gatunków ptaków. Udział w akcji dał możli­wość spędzenia wol­nego czasu w pożyteczny i przy­jemny sposób. Można było wyko­rzys­tać swoje uzdol­nienia na rzecz ochrony przy­rody i w akty­wny sposób ksz­tał­tować rzeczy­wis­tość.
    Najak­ty­wniejszym uczest­nikiem „Ogólnopol­skiego Zimowego Ptakoliczenia” był Maciej Zabawa z klasy 1b z mamą. Nal­iczył np.60 kwic­zołów koło swo­jego domu.
    Oto zdję­cia kwic­zołów jedzą­cych jabłka na jabłonkach.

Ptakolicze­nie