Polsko — Niemieckie warsztaty tańca

W dni­ach 20–21 sierp­nia 2015 roku odbędą się Pol­sko-niemieck­ie warsz­taty tań­ca. Prowadzą­ca pani Maja Lewic­ka tancer­ka wrocławskiego teatru muzy­cznego „Capi­tol”. W zaję­ci­ach weźmie udzi­ał gru­pa dziew­cząt z Weis­s­was­er. Warsz­taty są dofi­nan­sowane z Pol­sko-Niemieck­iej Współpra­cy Młodzieży Eurore­gion Spre­wa-Nysa-Bóbr. Uczest­nikom, oprócz pro­fesjon­al­nych zajęć, zapew­ni­amy drugie śni­ada­nia i obi­ady, w czwartek wiec­zorem w „Starej Owczarni” ognisko, kolac­ja i prze­jażdż­ki bryczką. Zapisy u pani Kamili Olczyk licz­ba miejsc ogranic­zona!!!!!!!!!!!!

WSTĘPNY HARMONOGRAM

  • Początek warsz­tatów – 20 sierp­nia czwartek godz­i­na 11/00 sala Gim­nazjum nr 3
  • W prz­erwach drugie śni­adanie 12/30 i obi­ad 14/30
  • Zaję­cia inte­gra­cyjne z tancerka­mi z Niemiec 16/00–18/00 pod opieką pani Ewy Kaj­tanowskiej
  • Dru­ga część zajęć inte­gra­cyjnych w „Starej Owczarni” 19/00–21/00
  • Warsz­taty 21 sierp­nia piątek godz­i­na 11/00 sala Gim­nazjum nr 3
  • W prz­erwach drugie śni­adanie 12/30 i obi­ad 14/30
  • Pod­sumowanie warsz­tatów i zakończe­nie imprezy 16/00

30072015