Na rowerze po zwycięstwo

21 kwiet­nia 2016r. odbyły się elim­i­nac­je miejskie Ogólnopol­skiego Turnieju Bez­pieczeńst­wo w Ruchu Dro­gowym. W turnieju wzięły udzi­ał szkoły pod­sta­wowe i gim­naz­ja z Żar. Naszą szkołę reprezen­towali: Adri­an­na Kwiatkows­ka z klasy Ib, Daw­id Czubak z klasy IIc i Sebas­t­ian Gubała z klasy 3d. Z dumą infor­mu­je­my, że nasi uczniowie zajęli I miejsce i będą reprezen­tować mias­to w roz­gry­wkach powia­towych. Sebas­t­ian Gubała okazał się najlep­szym zawod­nikiem wśród szkół gim­naz­jal­nych. Grat­u­lu­je­my.

brd2016_1miejsce