Na rowerze po zwycięstwo

21 kwiet­nia 2016r. odbyły się elim­i­nacje miejskie Ogólnopol­skiego Turnieju Bez­pieczeństwo w Ruchu Dro­gowym. W turnieju wzięły udział szkoły pod­sta­wowe i gim­nazja z Żar. Naszą szkołę reprezen­towali: Adri­anna Kwiatkowska z klasy Ib, Dawid Czubak z klasy IIc i Sebas­t­ian Gubała z klasy 3d. Z dumą infor­mu­jemy, że nasi uczniowie zajęli I miejsce i będą reprezen­tować miasto w roz­gry­wkach powia­towych. Sebas­t­ian Gubała okazał się najlep­szym zawod­nikiem wśród szkół gim­naz­jal­nych. Gratulujemy.

brd2016_1miejsce