Wyróżnienie w konkursie Cassini Scientist for a Day 2015

Mał­gorza­ta Chudzik klasa 1c otrzy­mała wyróżnie­nie w konkur­sie Cassi­ni Sci­en­tist for a Day 2015, który pole­gał na napisa­niu pra­cy na jeden z trzech tem­atów. Mał­gorza­ta wybrała tem­at Trzy księżyce Sat­ur­na (Tety­da, Ence­ladus, Mimas) oraz pierś­cie­nie Sat­ur­na, a pra­ca oce­ni­ana była w kat­e­gorii grupy wiekowej 13 — 15 lat. Orga­ni­za­torzy konkur­su to: Cen­trum Badań Kos­micznych (CBK) i Cen­trum Nau­ki Kopernik (CNK).
Serdecznie grat­u­lu­je­my.

wyni­ki na stron­ie: http://cassini.cbk.waw.pl/index.html