Z wizytą w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żarach

13 grud­nia br. uczniowie klas czwartych odwiedzili MBP w Żarach. Bib­liotekarze oprowadzili uczniów po odd­zi­ałach bib­lioteki, zapoz­nali z jej księ­gozbiorem i pokazali w Czytelni Ogól­nej możli­wość sprawdza­nia dostęp­ności poszuki­wanych książek za pomocą komputera.

Uczniowie mieli także okazję obe­jrzenia filmiku w tech­nologii 3D w spec­jal­nie wyz­nac­zonej do tego typu pro­jekcji sali bib­lioteki. Zapoz­nali się z Odzi­ałem dla Dzieci MBP, w tym nowoś­ci­ami wydawniczymi. Obe­jrzeli wys­tawę Kole­bka, na której swoje prace poe­t­y­ckie i plas­ty­czne prezen­towali uczniowie KSP w Żarach. Dowiedzieli się także o możli­wości prezen­towa­nia na wys­tawach bib­lioteki włas­nej twór­c­zości, zbiorów kolekcjon­er­s­kich i sposo­bie pochwale­nia się swoimi pasjami.

Zdję­cia