Category Archives: WOKALNE

Świąteczne śpiewanie

17 grud­nia 2017 roku na żarskim Rynku odbyła się Wig­ilia dla mieszkańców naszego mias­ta. Na sce­nie prezen­towały się zespoły i soliś­ci żars­kich szkół. Sekcję wokalną „Duo” Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów reprezen­towali: Maja Kowal­s­ka oraz Maja i Kuba Gontar­czykowie. Wys­tąpili w reper­tu­arze naszych trady­cyjnych kolęd — Miz­er­na cicha, A wczo­ra z wiec­zo­ra oraz Lula­jże Jezu­niu. Wys­tęp naszych młodych solistów został przyję­ty bard­zo ciepło przez żarską pub­liczność.

Sukces młodej wokalistki w Krakowie

Zakończył się XVIII Ogólnopol­s­ki Fes­ti­w­al „Tęc­zowe Piosen­ki Jana Woj­da­ka” Kraków 2017. Na sce­nie Nowohuck­iego Cen­trum Kul­tu­ry zaprezen­towało się 114 final­istów wyło­nionych spośród tysią­ca młodych wykon­aw­ców biorą­cych udzi­ał w elim­i­nac­jach region­al­nych, które odby­wały się na tere­nie całego kra­ju.

Wyśpiewały Finał

4 listopa­da 2017 roku w Bieruńskim Ośrod­ku Kul­tu­ry odbyły się śląskie elim­i­nac­je do XVIII Ogólnopol­skiego Fes­ti­walu Dzieci i Młodzieży „Tęc­zowe
Piosen­ki” Jana Woj­da­ka – Kraków 2017. Celem konkur­su jest pro­mowanie młodych tal­en­tów, zachę­canie do śpiewa­nia i przełamy­wa­nia bari­er. Twór­cą imprezy jest pan Jan Woj­dak, wokalista i kom­pozy­tor znanego zespołu “Wawele”, który goś­cił pod­czas elim­i­nacji, które odbyły się w Bieruniu.

Festiwal Piosenki — Sława 2015

27 lutego 2015 roku w Sławskim Cen­trum Kul­tu­ry i Wypoczynku odbyły się pier­wsze elim­i­nac­je XV Fes­ti­walu Piosen­ki „Śpiewać może każdy” Sława 2015.