Category Archives: WOKALNE

Kuba wyśpiewał finał w Krakowie

27 października 2018 roku w Bieruńskim Ośrodku Kul­tury odbyły się śląskie elim­i­nacje do XIX Ogólnopol­skiego Fes­ti­walu Dzieci i Młodzieży “Tęc­zowe Piosenki” Jana Woj­daka – Kraków 2018. Celem konkursu jest pro­mowanie młodych tal­en­tów, zachę­canie do śpiewa­nia i przełamy­wa­nia barier. Twórcą imprezy jest pan Jan Woj­dak, wokalista i kom­pozy­tor znanego zespołu “Wawele”.

Śpiewają dalej

Zakończyły się elim­i­nacje wstępne XXIII Ogólnopol­skiego Konkursu Piosenki „Wygraj sukces” orga­ni­zowanego przez Tarnobrzeski Dom Kul­tury oraz stu­dio „Pro Media” w Tarnobrzegu. Na sce­nach około 50 ośrod­ków kul­tury w całym kraju zaprezen­towało się blisko 2000 uczest­ników. Do kole­jnego etapu zak­wal­i­fikowało się 25% biorą­cych udział w elim­i­nac­jach. Na sce­nie nie mogło zabraknąć naszych młodych wykonawców.

Wyśpiewali Finał

WYŚPIEWALI FINAŁ
Zakończył się pier­wszy etap XII Ogólnopol­skiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę” – Drez­denko 2018. Każdy z uczest­ników musiał przy­go­tować i nagrać dwie piosenki w języku pol­skim. Komisja kwal­i­fika­cyjna po wysłucha­niu wszys­t­kich nadesłanych nagrań postanow­iła do kon­certu finałowego zak­wal­i­fikować 86 młodych wykon­aw­ców w czterech kat­e­go­ri­ach wiekowych.

Rozśpiewane Nutki 2018

21 kwiet­nia 2018 roku, w sali wid­owiskowej Miejskiego Ośrodka Kul­tury Sportu i Wypoczynku w Cho­jnowie, odbył się XVI Ogólnopol­ski Fes­ti­wal Piosenki „Rozśpiewane nutki”. Na sce­nie zaprezen­towało się około 75 solistów i solis­tek ze szkół i ośrod­ków kul­tury dzi­ała­ją­cych na tere­nie całego kraju. Każdy z wykon­aw­ców musiał przy­go­tować dwa utwory wokalne w języku polskim.

Maja w finale

7 kwiet­nia 2018 roku w Żarskim Domu Kul­tury odbył się powia­towy etap Lubuskiego Fes­ti­walu Piosenki w ramach pro­gramu PRO ARTE. Fes­ti­wal orga­ni­zowany jest przez Żarski Dom Kul­tury i Region­alne Cen­trum Ani­macji Kul­tury w Zielonej Górze. Na sce­nie zaprezen­towało się 50 pod­miotów wykon­aw­czych w kat­e­gorii dziecięcej i młodzieżowej oraz 4 zespoły.

Sesja nagraniowa naszych solistów

W ubiegły wtorek soliści sekcji wokalnej „DUO” spotkali się w stu­dio nagrań na real­iza­cji dźwiękowej swo­jego reper­tu­aru wokalnego. Każdy z uczest­ników zajęć nagrał dwie piosenki, które będą mate­ri­ałem muzy­cznym do udzi­ału w konkur­sach i fes­ti­walach wokalnych odby­wa­ją­cych się na tere­nie kraju.

Śpiewać może każdy — Sława 2018

Za nami I elim­i­nacje XVIII Pon­adre­gion­al­nego Fes­ti­walu Piosenki „Śpiewać może każdy” orga­ni­zowanego przez Sławskie Cen­trum Kul­tury. 23 lutego na kam­er­al­nej sce­nie Sławskiego Cen­trum Kul­tury zaprezen­towali się młodzi wokaliści w czterech kat­e­go­ri­ach wiekowych.

Świąteczne śpiewanie

17 grud­nia 2017 roku na żarskim Rynku odbyła się Wig­ilia dla mieszkańców naszego miasta. Na sce­nie prezen­towały się zespoły i soliści żars­kich szkół. Sekcję wokalną „Duo” Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów reprezen­towali: Maja Kowal­ska oraz Maja i Kuba Gontar­czykowie. Wys­tąpili w reper­tu­arze naszych trady­cyjnych kolęd — Miz­erna cicha, A wczora z wiec­zora oraz Lula­jże Jezu­niu. Wys­tęp naszych młodych solistów został przyjęty bardzo ciepło przez żarską publiczność.

Sukces młodej wokalistki w Krakowie

Zakończył się XVIII Ogólnopol­ski Fes­ti­wal „Tęc­zowe Piosenki Jana Woj­daka” Kraków 2017. Na sce­nie Nowohuck­iego Cen­trum Kul­tury zaprezen­towało się 114 final­istów wyło­nionych spośród tysiąca młodych wykon­aw­ców biorą­cych udział w elim­i­nac­jach region­al­nych, które odby­wały się na tere­nie całego kraju.

Wyśpiewały Finał

4 listopada 2017 roku w Bieruńskim Ośrodku Kul­tury odbyły się śląskie elim­i­nacje do XVIII Ogólnopol­skiego Fes­ti­walu Dzieci i Młodzieży „Tęc­zowe
Piosenki” Jana Woj­daka – Kraków 2017. Celem konkursu jest pro­mowanie młodych tal­en­tów, zachę­canie do śpiewa­nia i przełamy­wa­nia barier. Twórcą imprezy jest pan Jan Woj­dak, wokalista i kom­pozy­tor znanego zespołu “Wawele”, który goś­cił pod­czas elim­i­nacji, które odbyły się w Bieruniu.