Category Archives: BIOLOGIA

Myśl jak Einstein

Gim­nazjum nr 3 w Żarach zaprasza uczniów klas 6 na KONKURS PRZYRODNICZO-MATEMATYCZNY “MYŚL JAK EINSTEIN”, który odbędzie się 25 kwiet­nia (poniedzi­ałek) o godz. 12.00. Zapew­ni­amy dobrą zabawę i atrak­cyjne nagrody!

Drugie życie rzeczy

19 wrześ­nia wzięliśmy udzi­ał w konkur­sie plas­ty­cznym pt. Drugie życie rzeczy zor­ga­ni­zowanym przez sto­warzysze­nie Ser­wus. Liwia Sierżant z 2a otrzy­mała pier­wsze miejsce a Mał­gorza­ta Chudzik drugie. Dziew­czyny dostały nagrody rzec­zowe.  

Fantastyczna lekcja biologii

Dnia 18 wrześ­nia 2015r. uczniowie naszej szkoły wzięli udzi­ał w akcji eko­log­icznej „Sprzą­tanie Zielonego Lasu” zor­ga­ni­zowanej przez sto­warzysze­nie „Ser­wus” oraz Nadleśnict­wo Lipin­ki. W cza­sie sprzą­ta­nia uczniowie oprócz dzikiego wysypiska pełnego mebli i sprzętów AGD znaleźli piękne okazy porostów,

Zapraszamy do Zielonego Lasu

Dnia 5.09.2015r. uczniowie naszej szkoły z opieku­na­mi panią M. Róży­cką i G. Kra­jzewicz wzięli udzi­ał w II etapie pro­jek­tu „Zaprasza­my do Zielonego Lasu” real­i­zowanego przez fun­dację Natu­ra Pol­s­ka, w ramach którego wyko­nano rozbu­dowę miejs­ca rekreacji i edukacji zdrowot­nej w Zielonym Lesie.

Ptakoliczenie

Dnia 24–25 sty­cz­nia 2015r. nasza szkoła wzięła udzi­ał w „Ogólnopol­skim Zimowym Ptakolicze­niu” orga­ni­zowanym co roku przez Ogólnopol­skie Towarzyst­wo Ochrony Ptaków.

3 Miejsce w Konkursie Ekologicznym

15 listopa­da 2013 odbył się Wiel­ki Finał Konkur­su Eko­log­icznego orga­ni­zowanego przez fir­mę Kro­nopol, Bur­mistrza Mias­ta Żary i fir­mę Biosys­tem.

Terminy konkursów przedmiotowych organizowanych w roku szkolnym 2013/2014

Przed­staw­iamy ter­mi­narz konkursów przed­miotowych orga­ni­zowanych przez Lubuskiego Kura­to­ra Oświaty w roku szkol­nym 2013/2014

Sprzątanie Świata 2013

W związku z nad­chodzącą ogól­noświa­tową akcją „Sprzą­ta­nia Świa­ta” uczniowie naszej szkoły w dniu 20 wrześ­nia od godziny 10.30 do godziny 13.00 sprzą­tali „Zielony Las”.

Wygrało nasze ekologiczne wdzianeczko

Dnia 2 maja 2013 roku odbył się konkurs eko­log­iczny pod hasłem “Troszczę się o czys­tość swo­jego środowiska — Żary moje piękne mias­to”. Zadaniem osób star­tu­ją­cych było zaprezen­tować ubiór wyko­nany z mate­ri­ałów odpad­owych i eko­log­icznych.

Pytania i odpowiedzi do konkursów przedmiotowych

Przed­staw­iamy zestawy pytań i odpowiedzi doty­czące konkursów przed­miotowych orga­ni­zowanych w roku szkol­nym 2012/2013 przez Lubuskiego Kura­to­ra Oświaty.