Category Archives: BIOLOGIA

Drugie życie rzeczy

19 wrześ­nia wzięliśmy udział w konkur­sie plas­ty­cznym pt. Drugie życie rzeczy zor­ga­ni­zowanym przez sto­warzysze­nie Ser­wus. Liwia Sierżant z 2a otrzy­mała pier­wsze miejsce a Mał­gorzata Chudzik drugie. Dziew­czyny dostały nagrody rzeczowe.  

Fantastyczna lekcja biologii

Dnia 18 wrześ­nia 2015r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji eko­log­icznej „Sprzą­tanie Zielonego Lasu” zor­ga­ni­zowanej przez sto­warzysze­nie „Ser­wus” oraz Nadleśnictwo Lipinki. W cza­sie sprzą­ta­nia uczniowie oprócz dzikiego wysypiska pełnego mebli i sprzętów AGD znaleźli piękne okazy porostów,

Zapraszamy do Zielonego Lasu

Dnia 5.09.2015r. uczniowie naszej szkoły z opieku­nami panią M. Róży­cką i G. Kra­jzewicz wzięli udział w II etapie pro­jektu „Zapraszamy do Zielonego Lasu” real­i­zowanego przez fun­dację Natura Pol­ska, w ramach którego wyko­nano rozbu­dowę miejsca rekreacji i edukacji zdrowot­nej w Zielonym Lesie.

Ptakoliczenie

Dnia 24–25 sty­cz­nia 2015r. nasza szkoła wzięła udział w „Ogólnopol­skim Zimowym Ptakolicze­niu” orga­ni­zowanym co roku przez Ogólnopol­skie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

3 Miejsce w Konkursie Ekologicznym

15 listopada 2013 odbył się Wielki Finał Konkursu Eko­log­icznego orga­ni­zowanego przez firmę Kro­nopol, Bur­mistrza Miasta Żary i firmę Biosystem.

Terminy konkursów przedmiotowych organizowanych w roku szkolnym 2013/2014

Przed­staw­iamy ter­mi­narz konkursów przed­miotowych orga­ni­zowanych przez Lubuskiego Kura­tora Oświaty w roku szkol­nym 2013/2014

Sprzątanie Świata 2013

W związku z nad­chodzącą ogól­noświa­tową akcją „Sprzą­ta­nia Świata” uczniowie naszej szkoły w dniu 20 wrześ­nia od godziny 10.30 do godziny 13.00 sprzą­tali „Zielony Las”.

Wygrało nasze ekologiczne wdzianeczko

Dnia 2 maja 2013 roku odbył się konkurs eko­log­iczny pod hasłem “Troszczę się o czys­tość swo­jego środowiska — Żary moje piękne miasto”. Zadaniem osób star­tu­ją­cych było zaprezen­tować ubiór wyko­nany z mate­ri­ałów odpad­owych i ekologicznych.

Pytania i odpowiedzi do konkursów przedmiotowych

Przed­staw­iamy zestawy pytań i odpowiedzi doty­czące konkursów przed­miotowych orga­ni­zowanych w roku szkol­nym 2012/2013 przez Lubuskiego Kura­tora Oświaty.

39 reprezentantów konkursów rejonowych

Zamieszczamy listy uczniów naszego gim­nazjum zak­wal­i­fikowanych do etapów rejonowych konkursów przed­miotowych orga­ni­zowanych przez Lubuskiego Kura­tora Oświaty w roku szkol­nym 2012/2013.