Młodzież Zapobiega Pożarom — eliminacje szkolne.

W zakońc­zonych elim­i­nac­jach szkol­nych ogólnopol­skiego konkur­su “Młodzież Zapo­b­ie­ga Pożarom” uczniowie Gim­nazjum nr 3 uzyskali następu­jące wyni­ki.

MIEJSCE 1 Grze­gorz Ste­fanow­icz 42 pkt. AWANS
MIEJSCE 2 Wik­to­ria Sew­eryn 26 pkt. AWANS
MIEJSCE 3 Dominik Wołoszyn 25 pkt. AWANS
MIEJSCE 4 Alek­san­dra Bulak 21 pkt.
MIEJSCE 5 Moni­ka Markiewicz 19 pkt.
MIEJSCE 6 Oli­wia Kli­mas 18 pkt.

Trzy pier­wsze miejs­ca awan­su­ją do dal­szego eta­pu miejskiego, który odbędzie się 5 mar­ca o godz.10:00 w Szkole Pod­sta­wowej nr 5 w Żarach.

Wszys­tkim uczest­nikom dzięku­je­my i GRATULUJEMY!!!

Opiekun uczest­ników konkur­su: Tomasz Chmielews­ki