Profilaktyka

W ramach szkol­nego pro­gra­mu pro­fi­lak­ty­ki w bieżą­cym roku szkol­nym w naszym gim­nazjum przeprowad­zone zostały pro­gramy w formie warsz­tatów by prze­ci­wdzi­ałać prze­mo­cy i cyber­prze­mo­cy wśród dzieci i młodzieży — ” Prze­moc boli” oraz “Narko­ty­ki? To mnie nie krę­ci czyli propagowanie pozy­ty­wnych. dzi­ałań pro­fi­lak­ty­cznych. Zaję­cia prowadz­iły: psy­cholog p. Joan­na Sagan i ped­a­gog Mał­gorza­ta Merk . Za real­iza­c­je w/w pro­gramów szkoła otrzy­mała cer­ty­fikaty.