Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Uroczyś­cie zakończyliśmy rok szkol­ny 2017/2018. Na uli­cy Częs­to­chowskiej wręc­zono nagrody najlep­szym uczniom klas I‑VII, a na uli­cy Okrzei kla­som II-III gim­naz­jal­nym. Wszys­tkim uczniom i nauczy­cielom życzymy rados­nego i bez­piecznego wypoczynku.

Gale­ria 1 (klasy I‑VII, uli­ca Częs­to­chows­ka)

Gale­ria 2 (klasy II-III, uli­ca Okrzei)