Dzień Pluszowego Misia

26 listopa­da w naszej szkole swo­je świę­to obchodz­iła ulu­biona zabawka wszys­t­kich dzieci, ich najlep­szy przy­ja­ciel miś. Tego dnia świ­etli­ca i bib­liote­ka szkol­na zor­ga­ni­zowały Dzień Plus­zowego Misia. Uczniowie przynieśli do szkoły swo­je ukochane plusza­ki, z zain­tere­sowaniem oglą­dały gazetkę, wys­tawę maskotek i książek o misi­ach.

W bib­liotece szkol­nej poszuki­wali mis­iów w prz­eróżnych książkach. Zain­tere­sowanie uczniów świad­czy o tym, że mimo wielu nowoczes­nych zabawek, moda na misia nie przemi­ja.

Zdję­cia