Pieski pana Kieszonki

Kole­jne spotkanie w ramach DKK w MBP w Żarach z ucz­ni­a­mi klasy 1B nosiło tytuł “Pies­ki pana Kies­zon­ki” i oparte było na motywach książ­ki Mar­garet Wild i Stephena Michaela Kinga. Bohat­era­mi baj­ki są pan Kies­zon­ka oraz jego pies­ki — Picek i Pucek. Urocze czworono­gi podróżu­ją ze swoim panem ukryte w jego olbrzymich kieszeni­ach – stąd pseudon­im właś­ci­ciela psi­aków “Pan Kies­zon­ka”. 

Wprowadze­niem do zajęć była pogan­ka na tem­at ulu­bionych zwierzątek. Dzieci wymieni­ały i opisy­wały swo­je ukochane czworono­gi. W częś­ci głównej pani bib­liotekar­ka odczy­tała tekst książ­ki, potem odbyła się dyskus­ja. Pier­ws­zok­lasiś­ci bard­zo pol­u­bili Pic­ka i Puc­ka, martwili się, czy pan Kies­zon­ka odna­jdzie zagin­ionego Pic­ka. Radoś­ci z powodu znalezienia zgu­by było co niemi­ara. Następ­nie klubow­icze wzięli udzi­ał w zabaw­ie w kręgu “Rady mojego psa” oraz w zabawach ruchowych “Pociesze­nie pies­ka” i “Uwa­ga! Zły pies!”. Miały też miejsce zaję­cia plas­ty­czne “Przy­ja­ciel w mojej kieszeni”. Na zakończe­nie odbył się quiz na tem­at psów, który wypadł śpiewa­ją­co. Dzięku­je­my za miłą zabawę! Do zobaczenia za miesiąc! 

Foto­ga­le­ria