Category Archives: JĘZYK POLSKI

Paulina laureatką konkursu polonistycznego

Pauli­na Klisows­ka z klasy 3a została lau­re­atką wojew­ódzkiego konkur­su polonisty­cznego. Grat­u­lu­je­my!

Szkolne Eliminacje Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego

Dnia 10 lutego 2015 roku w świ­etl­i­cy szkol­nej odbyły się szkolne elim­i­nac­je Lubuskiego Konkur­su Recy­ta­torskiego.
W konkur­sie wzięło udzi­ał 21 uczniów naszej szkoły :

Etap rejonowy konkursu z języka polskiego 2014/2015

Prezen­tu­je­my kil­ka zdjęć wyko­nanych tuż przed rozpoczę­ciem eta­pu rejonowego konkur­su z języ­ka pol­skiego 2014/2015, który odbył się w naszym gim­nazjum 17 sty­cz­nia 2015r.

3 miejsce na Przeglądzie Teatrów Profilaktycznych

16 grud­nia w sali wid­owiskowej “Luna”, gru­pa teatral­na z naszej szkoły „Wesołe Trój­ki” zajęła III miejsce w kat­e­gorii wiekowej — gim­naz­ja na IX Przeglądzie Teatrów Pro­fi­lak­ty­cznych zor­ga­ni­zowanym przez Miejską Komisję Rozwiązy­wa­nia Prob­lemów Alko­holowych w Żarach przy współpra­cy Żarskiego Domu Kul­tu­ry.

Rozstrzygniecie konkursu literackiego

5 listopa­da 2014 r. komis­ja w składzie: A. Rop­s­ka, I. Szczu­ka, E. Talarows­ka, P. Pałac rozstrzygnęła konkurs lit­er­ac­ki pod hasłem: „Sportowiec, którego znam i podzi­wiam”. Wpłynęło 35 prac.

Wystawa prac Stanisława Antosza

W dniu 22 październi­ka 2014 r. uczniowie Gim­nazjum nr 3 obe­jrzeli wys­tawę obrazów Stanisława Antosza pt. „Wys­tawa, której nie było”. Dwadzieś­cioro uczniów naszej szkoły wraz z opiekunem świ­etl­i­cy panią Edytą Lachowską podzi­wiało prace żarskiego malarza prezen­towane w Salonie Wys­taw Artysty­cznych.

Najlepsi w województwie

Najlep­si w wojew­ództwie
Lau­reaci Konkur­su Przed­miotowego
Kto?
Klau­dia Gołąb
Lau­re­at­ka Wojew­ódzkiego Konkur­su z Języ­ka Pol­skiego
Michał Reszel
Lau­re­at Wojew­ódzkiego Konkur­su z Matem­aty­ki

 UCZNIOWIE GIMNAZJUM NR 3 W ŻARACH

Konkurs recytatorski — eliminacje miejskie.

Dnia 3 mar­ca 2014 r. w kinie Luna odbyły się elim­i­nac­je miejskie Lubuskiego Konkur­su Recy­ta­torskiego. Naszą szkołę reprezen­towały 4 uczen­nice:

Konkurs recytatorski — wyniki

Dnia 20 lutego 2014 roku w świ­etl­i­cy szkol­nej odbyły się szkolne elim­i­nac­je Lubuskiego Konkur­su Recy­ta­torskiego.
W konkur­sie wzięło udzi­ał pięć uczen­nic naszej szkoły:

Lubuski Konkurs Recytatorski — szkolne eliminacje

Infor­mu­je­my, iż dnia 20 lutego 2014 r.( czwartek) o godz. 9.00  w świ­etl­i­cy szkol­nej odbędą  elim­i­nac­je do miejskiego eta­pu Lubuskiego Konkur­su Recy­ta­torskiego.