Category Archives: MATEMATYKA

Pytania i odpowiedzi do konkursów przedmiotowych

Przed­staw­iamy zestawy pytań i odpowiedzi doty­czące konkursów przed­miotowych orga­ni­zowanych w roku szkol­nym 2012/2013 przez Lubuskiego Kura­to­ra Oświaty.

39 reprezentantów konkursów rejonowych

Zamieszcza­my listy uczniów naszego gim­nazjum zak­wal­i­fikowanych do etapów rejonowych konkursów przed­miotowych orga­ni­zowanych przez Lubuskiego Kura­to­ra Oświaty w roku szkol­nym 2012/2013.

Z logiką na ty — 3 miejsce

Dnia 1 grud­nia 2012 roku odbył się VIII Konkurs Matem­aty­czny „ Z Logiką na TY” orga­ni­zowany przez Gim­nazjum nr 2 w Żarach pod Hon­orowym Patronem Bur­mistrza Mias­ta Żary.

2 Ogólnopolska Edycja Sowa Matematyczna

W czwartek 29 listopa­da 2012 w gabi­ne­tach 2 i 42 pod okiem pani Joan­ny Bog­danow­icz –koor­dy­na­to­ra konkur­su w naszej szkole, i pani Danu­ty Paciorek odbyła się „SOWA MATEMATYCZNA”, czyli konkurs matem­aty­czny dla uczniów gim­nazjum.

Terminarz konkursów kuratoryjnych

Przed­staw­iamy ter­mi­narz konkursów przed­miotowych orga­ni­zowanych przez Lubuskiego Kura­to­ra Oświaty w roku szkol­nym 2012/2013.

Wszys­tkie konkursy rozpoczy­na­ją się o godzinie 1100.

Sowa Matematyczna 2012

Olimpia­da “Sowa Matem­aty­cz­na” jest adresowana do uczniów szkół pod­sta­wowych, gim­naz­jal­nych i śred­nich. Konkurs ma charak­ter inter­ne­towego tes­tu (ist­nieje możli­wość wyboru wer­sji drukowanej) na którego rozwiązanie przez­nac­zona jest godz­i­na zegarowa.

Ruszyły szkolne konkursy przedmiotowe

W dniu dzisiejszym rozpoczęły się szkolne konkursy przed­miotowe, które wyłonią najlep­szych uczniów, a ci z kolei będą reprezen­towali szkołę na etapie powia­towym lub wojew­ódzkim. Wszys­tkie elim­i­nac­je zostaną przeprowad­zone do dnia 1 grud­nia 2012r.