Category Archives: ZAJĘCIA TECHNICZNE

Żyj zdrowo i aktywnie podczas przerwy świątecznej

W okre­sie prz­erwy świątecznej w naszej szkole dn. 22 ( poniedzi­ałek) i 23 ( wtorek) grud­nia będą orga­ni­zowane zaję­cia w ramach pro­jektu “Żyj akty­wnie i zdrowo”.

Pojechali rowerami na wojewódzkie

25 maja 2014r. w Szkole Pod­sta­wowej nr 18 w Zielonej Górze odbyły się wojew­ódzkie pół­fi­nały Ogólnopol­skiego Turnieju Bez­pieczeństwa w Ruchu Dro­gowym. Do rywal­iza­cji przys­tąpiło 19 najlep­szych drużyn z wojew­ództwa lubuskiego. Miasto Żary reprezen­towało Gim­nazjum Nr 3 w Żarach.

2 miejsce na eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Drużyna Gim­nazjum nr 3 w Żarach w składzie : Sebas­t­ian Gubała, Mateusz Hamerla i Adrian Oleszewski, zajęła drugie miejsce na elim­i­nac­jach powia­towych Ogólnopol­skiego Turnieju Bez­pieczeństwa w Ruchu Dro­gowym. Drużynę przy­go­tował Pan Tomasz Chmielewski.

Gimnazjum nr 3 najlepsze w BRD

9 kwiet­nia w Szkole Pod­sta­wowej nr 8 w Żarach odbyły się elim­i­nacje miejskie Ogólnopol­skiego Turnieju Bez­pieczeństwo w Ruchu Dro­gowym. Drużyna naszej szkoły w składzie: Adrian Oleszewski, Sebas­t­ian Gubała, Mateusz Hamerla okazała się bezkonkuren­cyjna zdoby­wa­jąc 1 miejsce

2 miejsce w pożarnictwie miejskim.

5 marca w Szkole Pod­sta­wowej nr 5odbyły się elim­i­nacje miejskie Ogólnopol­skiego Konkursu “Młodzież Zapo­b­iega Pożarom”. Trady­cyjnie już, nasi uczniowie znaleźli się na podium.

Młodzież Zapobiega Pożarom — eliminacje szkolne.

W zakońc­zonych elim­i­nac­jach szkol­nych ogólnopol­skiego konkursu “Młodzież Zapo­b­iega Pożarom” uczniowie Gim­nazjum nr 3 uzyskali następu­jące wyniki.

Sukces na powiatach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

25 marca br. W jed­nos­tce Państ­wowej Straży Pożarnej w Żarach zostały przeprowad­zone elim­i­nacje powia­towe Ogólnopol­skiego Turnieju Wiedzy Pożar­niczej „Młodzież zapo­b­iega pożarom”.

Jechali bezpiecznie i zgodnie z przepisami

20 marca w Szkole Pod­sta­wowej Nr 8 w Żarach przeprowad­zony został etap miejski Ogólnopol­skiego Turnieju Bez­pieczeństwa w Ruchu Dro­gowym. Turniej miał na celu pop­u­laryza­cję wśród młodzieży szkol­nej przepisów ruchu dro­gowego, zasad udziela­nia pier­wszej pomocy przedm­e­dy­cznej oraz bez­piecznej jazdy w miasteczku rowerowym i na torze przeszkód.

Miejski sukces w pożarnictwie

15 marca br. zostały przeprowad­zone elim­i­nacje miejskie Ogólnopol­skiego Turnieju Wiedzy Pożar­niczej „Młodzież zapo­b­iega pożarom”. Do konkursu przys­tąpiło osiem żars­kich szkół, które we wcześniejszych ter­mi­nach przeprowadz­iły elim­i­nacje środowiskowe i spośród 311 uczniów wyłoniły swoich reprezen­tan­tów na wyższy szczebel.

Turnieju Wiedzy Pożarniczej

11 marca 2013 r. o godz. 10.45 w gabinecie 18 (infor­maty­czny) odbędą się szkolne elim­i­nacje do Ogólnopol­skiego Turnieju Wiedzy Pożar­niczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

Mate­ri­ały przy­go­towu­jące do konkursu: http://zosprp.com/pliki.php