Category Archives: ZAJĘCIA TECHNICZNE

Pierwsze miejsce na pożarniczych

Wik­to­ria Sew­eryn, uczen­ni­ca trze­ciej klasy Gim­nazjum nr 3 w Żarach, wygrała elim­i­nac­je miejskie Ogólnopol­skiego Konkur­su Młodzież Zapo­b­ie­ga Pożarom.

Żyj zdrowo i aktywnie podczas przerwy świątecznej

W okre­sie prz­er­wy świątecznej w naszej szkole dn. 22 ( poniedzi­ałek) i 23 ( wtorek) grud­nia będą orga­ni­zowane zaję­cia w ramach pro­jek­tu “Żyj akty­wnie i zdrowo”.

Pojechali rowerami na wojewódzkie

25 maja 2014r. w Szkole Pod­sta­wowej nr 18 w Zielonej Górze odbyły się wojew­ódzkie pół­fi­nały Ogólnopol­skiego Turnieju Bez­pieczeństwa w Ruchu Dro­gowym. Do rywal­iza­cji przys­tąpiło 19 najlep­szych drużyn z wojew­ództ­wa lubuskiego. Mias­to Żary reprezen­towało Gim­nazjum Nr 3 w Żarach.

2 miejsce na eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Druży­na Gim­nazjum nr 3 w Żarach w składzie : Sebas­t­ian Gubała, Mateusz Hamer­la i Adri­an Oleszews­ki, zajęła drugie miejsce na elim­i­nac­jach powia­towych Ogólnopol­skiego Turnieju Bez­pieczeńst­wa w Ruchu Dro­gowym. Drużynę przy­go­tował Pan Tomasz Chmielews­ki.

Gimnazjum nr 3 najlepsze w BRD

9 kwiet­nia w Szkole Pod­sta­wowej nr 8 w Żarach odbyły się elim­i­nac­je miejskie Ogólnopol­skiego Turnieju Bez­pieczeńst­wo w Ruchu Dro­gowym. Druży­na naszej szkoły w składzie: Adri­an Oleszews­ki, Sebas­t­ian Gubała, Mateusz Hamer­la okaza­ła się bezkonkuren­cyj­na zdoby­wa­jąc 1 miejsce

2 miejsce w pożarnictwie miejskim.

5 mar­ca w Szkole Pod­sta­wowej nr 5odbyły się elim­i­nac­je miejskie Ogólnopol­skiego Konkur­su “Młodzież Zapo­b­ie­ga Pożarom”. Trady­cyjnie już, nasi uczniowie znaleźli się na podi­um.

Młodzież Zapobiega Pożarom — eliminacje szkolne.

W zakońc­zonych elim­i­nac­jach szkol­nych ogólnopol­skiego konkur­su “Młodzież Zapo­b­ie­ga Pożarom” uczniowie Gim­nazjum nr 3 uzyskali następu­jące wyni­ki.

Sukces na powiatach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

25 mar­ca br. W jed­nos­tce Państ­wowej Straży Pożarnej w Żarach zostały przeprowad­zone elim­i­nac­je powia­towe Ogólnopol­skiego Turnieju Wiedzy Pożar­niczej „Młodzież zapo­b­ie­ga pożarom”.

Jechali bezpiecznie i zgodnie z przepisami

20 mar­ca w Szkole Pod­sta­wowej Nr 8 w Żarach przeprowad­zony został etap miejs­ki Ogólnopol­skiego Turnieju Bez­pieczeńst­wa w Ruchu Dro­gowym. Turniej miał na celu pop­u­laryza­cję wśród młodzieży szkol­nej przepisów ruchu dro­gowego, zasad udziela­nia pier­wszej pomo­cy przedm­e­dy­cznej oraz bez­piecznej jazdy w miasteczku rowerowym i na torze przeszkód.

Miejski sukces w pożarnictwie

15 mar­ca br. zostały przeprowad­zone elim­i­nac­je miejskie Ogólnopol­skiego Turnieju Wiedzy Pożar­niczej „Młodzież zapo­b­ie­ga pożarom”. Do konkur­su przys­tąpiło osiem żars­kich szkół, które we wcześniejszych ter­mi­nach przeprowadz­iły elim­i­nac­je środowiskowe i spośród 311 uczniów wyłoniły swoich reprezen­tan­tów na wyższy szczebel.